symfony/http-foundation Security Advisories for v2.5.2 (6)