symfony/http-foundation Security Advisories for v2.5.1 (6)