symfony/http-foundation Security Advisories for v2.5.0 (6)