symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.10 (4)