symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.8 (6)