symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.7 (6)