symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.6 (6)