symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.5 (6)