symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.4 (6)