symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.3 (6)