symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.2 (6)