symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.1 (6)