symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.39 (3)