symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.34 (3)