symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.31 (3)