symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.27 (3)