symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.19 (4)