symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.18 (6)