symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.14 (6)