symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.13 (6)