symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.12 (6)