symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.11 (6)