symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.10 (6)