symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.9 (6)