symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.8 (6)