symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.7 (6)