symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.6 (6)