symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.5 (6)