symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.4 (6)