symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.3 (6)