symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.11 (6)