symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.10 (6)