symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.8 (6)