symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.7 (6)