symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.6 (6)