symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.5 (6)