symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.13 (6)