symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.12 (6)