symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.11 (7)