symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.9 (7)