symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.8 (7)