symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.3 (8)