symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.2 (8)