symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.0 (8)