symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.24 (6)