symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.22 (7)