symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.18 (9)