symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.14 (9)