symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.13 (9)