symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.12 (9)